VEDTÆGTER for Aalborg 89ers

Aalborg 31 Marts 2022

§ 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold
● Klubbens navn er Aalborg 89ers
● Hjemsted er Klokkevej 49, 9230 Aalborg S.

§ 2. Formål
● Klubbens formål er at dyrke amerikansk fodbold og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til
idrætten. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmers
lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen

§ 3. Medlemskab
● Medlemskab kan opnås af alle.
● Indmeldelse skal ske skriftligt. For ungdomsmedlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanket underskrives af forældre eller værge.
● Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
● Man har mulighed for aktivt eller passivt medlemskab. Rettighederne er de samme, bortset fra, at kun aktive medlemmer er spilleberettiget.
● Spilleberettigelse betyder, at man kan træne med holdet, men ikke nødvendigvis spille kamp. Det er træneren der træffer beslutning om, hvem der stiller op til kamp, men en forudsætning herfor er, at man har betalt sit kontingent og licens.
● Kontingentet og indbetalingsterminer fastsættes på Aalborg 89ers ordinære generalforsamling.
● Man er medlem, indtil klubben har modtaget en skriftlig udmeldelse.
● Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 4: Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal, og indkaldes
med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens Hjemmeside.

Stk.2: Stemmeberettigede ved Aalborg 89ers generalforsamling er:
● Bestyrelsen.
● Aktive og passive medlemmer af klubben, dog ikke medlemmer i kontingentrestance.
● Medlemmer under 18 år, både aktive og passive, er ikke stemmeberettigede. Deres stemmeret overgår til én forældre eller værge.

Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:
● Valg af Dirigent
● Aflæggelse af beretning
● Fremlæggelse af årsregnskab forrige år samt forventet resultat af indeværende år.
● Fremlæggelse af budgetforslag til kommende år
● Fastlæggelse af næste års kontingent.
● Indkomne forslag
● Valg:
1. Valg af formand (ulige år, for 2 år)
2. Valg af næstformand og kasserer (lige år, for 2 år)
3. Valg af 1 menige bestyrelsesmedlemmer (ulige år, for 2 år)
4. Valg af 1 menige bestyrelsesmedlemmer (lige år, for 2 år)
5. Valg af 2 suppleanter (hvert år, for 1 år)
● Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse.
Stk. 5: Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindeligt flertal. Kun fysisk fremmødte har stemmeret.
Stk. 6: Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt
uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2:
● Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til klubbens bestyrelse med angivelse af dagsorden.
● Bestyrelsen har herefter pligt til at udsende indkaldelse, senest 21 dage efter at ønsket er fremsat.
● Ved indkaldelse gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.
§ 6: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer
● 1 formand
● 1 Næstformand
● 1 Kasserer
● 2 menige bestyrelsesmedlemmer
● 2 suppleanter
Stk. 2:
Udtræder formanden utidigt af bestyrelsen fungerer næstformand (1. prioritet alternativt kasserer) som formand, indtil næste generalforsamling.
Stk. 3:
Senest 8 dage efter et bestyrelsesmøde, offentliggøres referat på klubbens hjemmeside.
§ 7: Tegningsret
● Klubben tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
● Kasserer og formand har hver især tegningsret ifm. beløb op til kr. 2.000.
§ 8: Regnskab
● Klubbens regnskab følger kalenderåret.
● Bestyrelsen hæfter for regnskabets rigtighed
§ 9: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
§ 10: Opløsning
Beslutning om opløsning af Aalborg 89ers træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.

Stk. 2:
På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved den anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.
Stk. 3:
Eventuelle midler skal ved opløsning af Aalborg 89ers tilfalde godgørende formål ifb. med ungdomsudvikling af Amerikansk football i Danmark.