VEDTÆGTER for 89ers

Aalborg 09.12.2020

 • 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold
 • Klubbens navn er 89ers 
 • Hjemsted er Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.
 • Aab 89ers er en underafdeling af Aalborg Boldspilklub af 1885, og er som sådan underkastet deres vedtægter.
 • 2. Formål
 • Klubbens formål er at dyrke amerikansk fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmers lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen
 • 3. Medlemskab
 • Medlemskab kan opnås af alle.
 • Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket, og forudsætter at man ikke har noget udestående med hverken eller 89ers. For medlemmer skal indmeldelsesblanket underskrives af forældre eller værge
 • Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
 • Man har mulighed for aktivt eller passivt medlemskab. Rettighederne er de samme, bortset fra, at kun aktive medlemmer er spilleberettiget.
 • Spilleberettigelse betyder, at man kan træne med holdet, men ikke nødvendigvis spille kamp. Det er træneren der træffer beslutning om, hvem der stiller op til kamp, men en forudsætning herfor er, at man har betalt sit kontingent.
 • Kontingentet og indbetalingsterminer fastsættes af Aalborg Boldspilklub af 1885 og 89ers bestyrelse.
 • Man er medlem, indtil klubben har modtaget en skriftlig udmeldelse.
 • Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
 • 4: Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal, og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens facebook sider.

Stk.2: Stemmeberettigede ved 89ers generalforsamling er:

 • Bestyrelsen.
 • Aktive og passive medlemmer af klubben, dog ikke medlemmer i kontingentrestance.

Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:

 • Valg af Dirigent
 • Aflæggelse af beretning
 • Fremlæggelse af årsregnskab forrige år samt forventet resultat af indeværende år.
 • Fremlæggelse af budgetforslag til kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg:
  1. Valg af formand (ulige år, for 2 år)
  2. Valg af næstformand og kasser (lige år, for 2 år)
  3. Valg af 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer (ulige år, for 2 år)
  4. Valg af 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer (lige år, for 2 år)
  5. Valg af 2 suppleanter (hvert år, for 1 år)
 • Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelse.

Stk. 5: Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindeligt flertal. Kun fremmødte har stemmeret.

Stk. 6: Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 • 5: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2:

 • Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til klubbens bestyrelse med angivelse af dagsorden.
 • Bestyrelsen har herefter pligt til at udsende indkaldelse, senest 14 dage efter at ønsket er fremsat.
 • Ved indkaldelse gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.
 • 6: Bestyrelsen

Bestyrelsen bør bestå af 5-7 medlemmer

 • 1 formand
 • 1 Næstformand
 • 1 Kasser
 • 2-4 menige bestyrelsesmedlemmer
 • suppleanter

Stk. 2: 

Udtræder formanden utidigt af bestyrelsen fungerer næstformand (1.st prioritet alternativt kasser) som formand, indtil næste generalforsamling.

Stk. 3:

Senest 8 dage efter et bestyrelsesmøde, offentliggøres referat på klubbens hjemmeside.

 • 7: Regnskab
 • Klubbens regnskab følger kalenderåret.
 • Formanden/Bestyrelsen hæfter for regnskabets rigtighed over for Aalborg Boldspilklub af 1885.
 • 8: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

 • 9: Opløsning

Beslutning om opløsning af  89ers træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.

Stk. 2:

På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved den anden generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

Stk. 3:

Eventuelle midler skal ved opløsning af 89ers tilfalde Aalborg Boldspilklub af 1885.